OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. Bogactwo dziedzictwa kulturowego Rejonu Solecznickiego utrwalone w wirtualnych muzeach i na nowoczesnych nośnikach informacji. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. Bogactwo dziedzictwa kulturowego Rejonu Solecznickiego utrwalone w wirtualnych muzeach i na nowoczesnych nośnikach informacji.

Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego rejonu południowej Wileńszczyzny, leżącej obecnie w granicach Republiki Litewskiej. Ta część Wileńszczyzny mieści się dziś w obrębie administracyjnym Rejonu Solecznickiego. Projekt obejmuje ochronę ginącej powoli tradycyjnej pieśni wileńskiej – wielojęzycznej i wielokulturowej – tak, jak wielonarodowa i wielokulturowa zawsze była ziemia pomiędzy Wilnem, Lidą i Grodnem, przesycona wpływami kultury ludowej Polaków, Białorusinów, Litwinów, Rusinów, Rosjan, Tatarów, Żydów i wielu innych nacji zamieszkujących te tereny.  Projekt promuje również bogactwo kultury tej ziemi, która wprawdzie nie zaginęła, będąc pieczołowicie chroniona w czterech muzeach Rejonu Solecznickiego, ale która jest słabo znana. Przyczyn tego faktu jest kilka, wśród nich najistotniejsze wydają się – trudny dostęp ze względu na położenie geograficzne i dojazd, słaba promocja tych prawdziwych skarbów kultury i dziedzictwa w mediach i nośnikach elektronicznych, brak nowoczesnych narzędzi dotarcia do szerokiego grona odbiorców.

W ramach projektu przewiduje się: skatalogowanie zbiorów czterech muzeów Rejonu (dwóch w Białej Wace, w Turgielach i w Taboryszkach), dygitalizację zbiorów i stworzenie – przy zastosowaniu nowoczesnych technik wizualnych i komputerowych – wirtualnych muzeów. Przy dobrej akcji promocyjnej zapewni to szeroki dostęp do zebranych w nich ponad 4500 eksponatów i dzieł.

I CZĘŚĆ ZADANIA

W dniach 15-30.07.2014 realizowaliśmy na Wileńszczyźnie jeden z etapów projektu pt. „Ocalić od zapomnienia".  W ramach zadania fotograficy, filmowcy, historycy i grupa wolontariuszy katalogowała zbiory czterech muzeów Rejonu (dwóch w Białej Wace, w Turgielach i w Taboryszkach), dygitalizowała te zbiory a także nagrywała wywiady, reportaże z osobami zajmującymi się poszczególnymi zbiorami lub promującymi kulturę danego miejsca. Odbyła się rozmowa o zadaniach  w Radiu Znad Wilii    oraz ukazały się materiały prasowe w Wilnotece.lt

Film z realizacji zadania

Rozmowa z Lorettą Grigorowicz- kierownik Domu Kultury w Białej Wace

II CZĘŚĆ ZADANIA
 

Kolejna część projektu to w miesiącu sierpniu uzupełniamy dodatkowe nagrania i wykonujmey potrzebny materiał zdjęciowy. Grupa specjalistów zajmuje się także obróbką zebranych materiałów do dalszego przekazania.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

                  The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2014."