PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMANYCH Z MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH W RAMACH KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

               

Stowarzyszenie Odra-Niemen realizuje w bieżacym roku projekty współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r." Poniżej przedstawiamy tematy i szczegóły merytoryczne z realizacji poszczególnych etapów zadań:

 

  1. AKADEMIA ZARZĄDZANIA DLA REJONU SOLECZNICKIEGO. Całoroczny cykl warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych i spotkań zawodowych  dla przedstawicieli samorządowych, instytucji kultury, jednostek socjalnych, organizacji społecznych i biznesu.
  2. DOM POLSKI „WOŁODYJOWSKI”- NOWE MIEJSCE WIELOKULTUROWYCH SPOTKAŃ W NADDNIESTRZU
  3. FESTIWAL TALENTÓW ARTYSTYCZNYCH „ODRA-NIEMEN”. Warsztaty i pokazy artystyczne w różnych dziedzinach sztuki z różnych stron Europy.
  4. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. Bogactwo dziedzictwa kulturowego Rejonu Solecznickiego utrwalone w wirtualnych muzeach i na nowoczesnych nośnikach informacji. 
  5. SZKOŁA MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW Z KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ
  6. TRZECI SEKTOR W EUROPIE WSCHODNIEJ. Aktywizowanie polskich środowisk z krajów Europy Wschodniej (Litwa, Ukraina, Rumunia, Mołdawia).


W ramach współpracy przy zadaniach nawiązaliśmy nowe kontakty z Polakami w Rumunii, którzy biorą udział w kilku powyższych projektach. Oto kilka informacji o tej społeczności:

Polacy w Rumunii:

„Jedyną organizacją zrzeszającą polską mniejszość jest Związek Polaków w Rumunii. Zorganizowany w 1946 r. w Bukareszcie z inicjatywy konsulatu zjazd organizacji polonijnych powołał do życia nową organizację, „Dom Polski”, która do maja 1947 r. w 19 oddziałach terenowych skupiała ponad 5 tys. członków. W latach 1950–1953 rozwiązano w Rumunii wszystkie organizacje mniejszości narodowych, w tym także „Dom Polski”, a budynek „Domu Polskiego” w Suczawie został skonfiskowany i upaństwowiony. W 1990 r. reaktywowano organizację polskiej mniejszości narodowej w Rumunii z zachowaniem historycznej nazwy „Dom Polski”. Od 2000 r. posłem polskiej mniejszości, a następnie także prezesem Związku, został prezes Stowarzyszenia w Nowym Sołońcu, Gerwazy Longher. Polacy mieszkający w Rumunii mają status mniejszości narodowej. Ustawodawstwo rumuńskie zapewnia im wszelkie przywileje wynikające z uregulowań Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych uchwalonej w Strasburgu 1 lutego 1995 r. W zakresie umów dwustronnych podstawowe znaczenie ma podpisany w Bukareszcie 25 stycznia 1993 r. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o przyjaznych stosunkach i współpracy; kwestie ochrony mniejszości narodowych reguluje art. 15. Praktyka wykonywania tego prawa i stosunek władz rumuńskich do mniejszości polskiej nie budzą zastrzeżeń, cechuje je otwartość i życzliwość. Uprawnienia wynikające z przepisów prawa są w pełni respektowane. Na Bukowinie Związek Polaków w Rumunii wraz z władzami oświatowymi realizują wspólnie program nauczania języka polskiego jako ojczystego na poziomie przedszkolnym oraz szkolnym (szkolnictwo podstawowe i średnie, w tym jedna dwujęzyczna klasa licealna - z częściowo polskim językiem wykładowym). Polska mniejszość może bez utrudnień kultywować język, tradycje, dziedzictwo kulturowe i religię. Swoje opinie wyraża swobodnie na łamach czasopisma „Polonus” (wersja dla najmłodszych – „Mały Polonus”).” – informacje pochodzą ze strony Ambasady Polskiej w Bukareszcie.  

I ETAP WSPÓŁPRACY - wyprawa robocza na Bukowinę Rumuńską 3-5.04.2014