Sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen z działalności za rok 2010

W roku 2010 Stowarzyszenie Odra-Niemen zrealizowało wiele zadań. Wszystkie one skupiły się na kwestii pomocy różnym środowiskom polonijnym na wschodzie. Poniżej przedstawiono krótkie opisy poszczególnych zadań.

1. Paczka dla dzieci polskich na Białorusi – styczeń 2010

Otrzymano 2 paczki z prezentami, od krajowych osób fizycznych, o łącznej wadze 20,380 kg, które za pośrednictwem polskiej placówki konsularnej w Grodnie, zostały przekazane działaczom ZPB na prezenty dla dzieci polskich.

Wartość przekazanych paczek: ok. 550,00 PLN.

2. Pobyt p. Weroniki Sebastianowicz – luty 2010

Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia w dniach 18-24.02.2010r. we Wrocławiu, przebywała Pani Prezes, nie uznawanego przez władze Białorusi, Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi, działającego przy ZPB. Stowarzyszenie Żołnierzy AK na Białorusi jest częścią Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i skupia ok. 80 żyjących polskich kombatantów Armii Krajowej i innych poakowskich organizacji zbrojnych działających na tamtym terenie. Pani Weronika Sebastianowicz i cała jej rodzina, podczas wojny działali w konspiracji, po wojnie skazana na wieloletnie zesłanie, spędziła wiele lat w sowieckich łagrach. Obecnie opiekuje się środowiskiem polskich kombatantów na Białorusi i działa w Związku Polaków na Białorusi.

Program pobytu obejmował spotkania z kombatantami we Wrocławiu i w Wałbrzychu, spotkania z różnymi wrocławskimi środowiskami, a także zwiedzanie miasta Wrocławia. Przy organizacji zadania pozyskano dwie darowizny (na pokrycie kosztów przejazdu i pobytu gościa).

Wartość otrzymanych darowizn: 600,00 PLN.

3. Pobyt p. Aleksandra Siemionowa – marzec 2010

W dniach 11-14 marca 2010 roku przebywał we Wrocławiu na zaproszenie Zarządu Pan Aleksander Siemionow. Pan Aleksander Siemionow jest inicjatorem założenia pierwszej polskiej legalnej organizacji na terenie ZSRR - Klubu Miłośników Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Lidzie. Mówi o sobie "Polak z wyboru". Obecnie aktywnie działa w Związku Polaków na Białorusi, współpracuje z niezależnym "Magazynem Polskim" i "Głosem znad Niemna". We Wrocławiu spotkał się z rodakami zainteresowanymi sytuacją Polaków w dzisiejszej Białorusi, a także opowiadał o swojej drodze do polskości. W trakcie spotkań ustalono dalsze plany dotyczące współpracy.

4. Paczka Wielkanocna dla kombatanta AK na Białorusi – marzec-maj 2010

Akcja pomocy dla polskich kombatantów na Białorusi została zapoczątkowana rozmowami z p. Weroniką Sebastianowicz – Prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi – podczas jej styczniowej wizyty we Wrocławiu. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zorganizowaniu akcji pomocy dla żyjących żołnierzy AK na Białorusi – ze względu na ich wyjątkowo trudną sytuację materialną. Zadanie – rozpropagowane w wielu mediach (radia, gazety, portale internetowe) spotkało się z żywym odzewem w całym kraju. Na adres Stowarzyszenia napłynęło wiele paczek – od osób fizycznych, instytucji i urzędów, a na konto i do kasy Stowarzyszenia wiele wpłat finansowych od darczyńców z całego kraju. Ogółem zebrano 565,31 kg darów - głównie artykułów spożywczych – od 28 darczyńców z całej Polski. Wpłat finansowych dokonało 30 osób. Szczególnie należy podkreślić zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół w Wyszatycach, którzy przesłali dary o łącznej wadze blisko 160 kg, a także zasilili konto Stowarzyszenia wpłatą kwoty 500,00 PLN. Ponad 160 kg darów otrzymaliśmy również z Katowic, gdzie do zbiórki przyłączyło się jedno z biur poselskich Posła do Parlamentu Europejskiego. Ogółem przygotowano i przekazano kombatantom dwie tury darów – 14 kwietnia 2010 oraz 13 maja 2010r. W każdej turze znajdowało się po 80 paczek żywnościowych (z artykułami chemicznymi) o łącznej wadze ok. 1 tony. W paczkach przekazaliśmy również wiele kartek, listów i pozdrowień od rodaków w kraju – kombatantom na Białorusi.

Wartość otrzymanych darowizn – wpłaty finansowe – 2.685,00 PLN, dary rzeczowe o wartości ok. 11.075,00 PLN. Łącznie - 13.760,00 PLN.

5. Remont budynku na Dom Dziecka w Biłohirii – czerwiec 2010

Na prośbę Fundacji Salvatti – wspierającej działalność Ojców Pallotynów - Zarząd postanowił włączyć się w projekt pomocy w zebraniu środków na remont budynku z przeznaczeniem na Dom Dziecka w Biłohirii (Ukraina). Biłohiria to sześciotysięczne miasteczko położone w Obwodzie Chmielnickim na Ukrainie. Polscy Pallotyni pracują tam od roku 1993. Najbardziej palącym problemem na tym terenie jest problem dzieci – osieroconych i porzuconych. Dlatego też Pallotyni zdecydowali się utworzyć w dawnych budynkach poklasztornych Dom Dziecka. Uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia – problemem jest znalezienie środków na remont i przystosowanie pomieszczeń. Stowarzyszenie wsparło akcję informując o zbiórce – zarówno za pośrednictwem własnych stron internetowych, jak również rozsyłając informacje do różnych środowisk związanych ze Stowarzyszeniem. Otrzymano jedną wpłatę od Darczyńcy, którą następnie przekazano Fundacji Salvatti.

Wartość otrzymanej darowizny – 200,00 PLN.

6. Wsparcie projektu Ojczyzna-Polszczyzna – czerwiec-lipiec 2010

W dniach 28 czerwca – 08 lipca 2010r., Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska we Wrocławiu organizował projekt „OJCZYZNA – POLSZCZYZNA. Praktyczny warsztat języka polskiego dla uczniów klas polskich z Iwieńca na Białorusi”. Stowarzyszenie Odra - Niemen wsparło zadanie – zarówno pomocą finansową, jak również rzeczową. Do Wrocławia przybyła 10-osobowa grupa dzieci z Iwieńca. Przyjechały dzieci z rodzin polonijnych działaczy z Iwieńca. Uczniowie w trakcie 10 dni doskonalili znajomość języka polskiego, podczas letniego kursu prowadzonego przez firmę NATIVEX z Wrocławia. Codziennie prowadzone były zajęcia praktyczne, podczas których poruszano różną tematykę. W czasie wolnym od zajęć dzieci zwiedzały Wrocław i Dolny Śląsk, a także brały udział w zajęciach rekreacyjnych i sportowych.

Stowarzyszenie z darowizny uzyskanej od Darczyńcy przekazało dla dzieci artykuły szkolne i słodycze o wartości 100,00 PLN. Ponadto z darowizn na rzecz Stowarzyszenia Zarząd przeznaczył kwotę 1 302,23 PLN na wsparcie tego projektu – z czego część przekazano w formie finansowej (z przeznaczeniem na kieszonkowe dla uczestników projektu) a za pozostałą kwotę zakupiono artykuły edukacyjne, sprzęt sportowy oraz słodycze.

Wartość przekazach darów i środków finansowych – 1.402,23 PLN.

7. Pomoc materialna dla Polaków na wschodzie – jesień 2010

Od jesieni 2010 roku Stowarzyszenie otrzymało trzykrotnie pomoc rzeczową (m.in.: używana odzież, obuwie, lekarstwa, maszyna do pisania) od Darczyńców dla Polaków na Białorusi. Niewielka część otrzymanych darów została przekazana w grudniu 2010 roku Związkowi Polaków na Białorusi Oddział w Iwieńcu. Przekazanie pozostałej części darów planowane jest na początek 2011 roku i zostanie rozdzielone pomiędzy ZPB Oddział Iwieniec, środowiska polonijne w Lidzie oraz rodziny kombatantów AK (za pośrednictwem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi).

Wartość otrzymanych darów – ok. 1.700,00 PLN.

8. Paczka na Boże Narodzenie dla kombatanta AK na Białorusi – listopad-grudzień 2010

Po wspaniałym odzewie na apel o pomoc świąteczną dla polskich kombatantów na Białorusi podczas akcji Wielkanocnej, Zarząd Stowarzyszenia postanowił ponowić projekt w czasie Świąt Bożego Narodzenia. W listopadzie rozesłano informacje do mediów elektronicznych współpracujących z naszym Stowarzyszeniem. Odpowiedź na apel przekroczyła oczekiwania Zarządu. W okresie listopad-grudzień 2010 otrzymaliśmy paczki od 166 darczyńców (osób prywatnych, szkół, instytucji publicznych i prywatnych) o łącznej wadze 1.514,34 kg. Paczki przychodziły pocztą, przesyłkami kurierskimi oraz były przynoszone osobiście (lub odbierane przez członków Stowarzyszenia). Były zarówno krajowe (teren całego kraju) ale również z zagranicy (m.in. Niemcy, Irlandia, USA). Wpłat na konto dokonało 250 osób i instytucji z całego kraju i z zagranicy (m.in.: Niemcy, Norwegia, Dania) na łączną kwotę 42.050,58 PLN. I znów należy szczególnie podkreślić rolę udziału w projekcie szkół – uczniów, rodziców i nauczycieli. Do akcji włączyło się wiele szkół z terenu całego kraju: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponad-gimnazjalne, które zarówno zbierały dary rzeczowe, jak również finansowe. Od szkół otrzymaliśmy również wiele wzruszających życzeń, świadczących o pamięci, jaką młodzież otacza żołnierzy Armii Krajowej.

Drugą grupą, której udział należy szczególnie podkreślić, są kibice piłkarscy. W akcję włączyły się fankluby wielu środowisk kibiców w Polsce, Szczególnie należy podkreślić zorganizowanie zbiórki finansowej przez kibiców Legii Warszawa, oraz pomoc rzeczową, finansową i organizacyjno-techniczną jakiej udzielili Zarządowi kibice Śląska Wrocław. Nie sposób wymienić w sprawozdaniu wszystkich środowisk, osób i instytucji, którzy włączyli się finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie w realizację zadania. Zadanie nie zostało zakończone w 2010 roku. Od 1 stycznia 2011 nadal spodziewamy się spływu darów i środków pieniężnych na to zadanie. Zadanie zakończy się przekazaniem paczek Bożonarodzeniowych na początku 2011 roku i będzie kontynuowane przez cały 2011 rok (Wielkanoc 2011, Boże Narodzenie 2011).

Wartość otrzymanych darowizn (do dnia 31.12.2010r.) – wpłaty finansowe – 42.050,58 PLN, dary rzeczowe o wartości ok. 33.420,00 PLN. Łącznie - 75.470,58 PLN.


Pozostałe działania Zarządu w roku 2010

1. Zawarte porozumienia o współpracy

W roku 2010 Zarząd zawarł wiele porozumień o współpracy – głównie z organizacjami polonijnymi z wielu krajów. Były to:

  • Białoruś – porozumienie o współpracy z ZPB Oddział w Iwieńcu oraz ze Stowarzyszeniem Żołnierzy AK na Białorusi;
  • Litwa – porozumienie o współpracy z ZPL Oddział Święciany oraz z Gimnazjum Żejmiana w Podbrodziu;
  • Mołdawia – porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Polski Dom” w Bielcach oraz ze Stowarzyszeniem Polaków w Gagauzji;
  • Austria – porozumienie o współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskojęzycznych w Austrii EAPOL;
  • Kazachstan – współpraca ze Szkołą Polską w Zielonym Gaju.

W kraju Stowarzyszenie nawiązało współpracę z następującymi podmiotami i organizacjami:

  • Liceum Ogólnokształcące Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu,
  • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział we Wrocławiu,
  • Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu,
  • Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu.

Oprócz tego Stowarzyszenie pozyskało stałą opiekę medialną nad swoimi projektami. Patronat medialny nad zadaniami polonijnymi Stowarzyszenia w 2011 roku objął Portal Kresowy KRESY.PL.

2. Projekty na rok 2011 przygotowane i złożone w roku 2010

W roku 2010 Zarząd oraz członkowie i sympatycy Stowarzyszenia przygotowali 21 projektów zadań na rok 2011 w zakresie działań na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju. Projekty te obejmują działania na rzecz kombatantów, dzieci, młodzieży oraz działaczy polonijnych w następujących krajach: Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Kazachstan, Niemcy i Austria. Wnioski dotyczą realizacji projektów o łącznej kwocie 759.196,00 PLN. Zostały złożone w Biurze Polonijnym Senatu RP z prośbą o dofinansowanie kwotą w wysokości 663.306,00 PLN.

Decyzja o dofinansowaniu projektów i jej wysokości spodziewana jest wczesną wiosną 2011 roku.

Terminy składania pozostałych projektów na rok 2011 upływają dopiero w roku 2011. Zarząd na bieżąco będzie przygotowywał kolejne wnioski na projekty, o czym będzie informował na stronach internetowych Stowarzyszenia.


Sprawy organizacyjne

1. Darowizny na rzecz Stowarzyszenia

W roku 2010 Stowarzyszenie otrzymało darowizny nie związane z realizacją konkretnego projektu (na działalność Stowarzyszenia) w łącznej wysokości 2.350,00 PLN. Z tych środków Zarząd dofinansował zadanie Ojczyzna-Polszczyzna kwotą 1.302,23 PLN. Pozostała część środków przeznaczona została na bieżącą działalność.

2. Biuro Stowarzyszenia

Od jesieni 2010 roku Stowarzyszenie korzysta z biura mieszczącego się przy ul. Kołłątaja 24 we Wrocławiu. Biuro na chwilę obecną zostało udostępnione nieodpłatnie przez wrocławski Oddział firmy AM-Petro. W momencie realizacji projektów umożliwiających finansowanie dzierżawy biura, strony uzgodniły zawarcie stosownej umowy na podnajem części pomieszczeń.

3. Kwestie finansowo-księgowe

W związku ze złożeniem projektów na rok 2011 Zarząd Stowarzyszenia pozyskał osobę, która poprowadzi księgowość Stowarzyszenia jako Główny Księgowy - Pani Bożena Cyjak. Strony uzgodniły współpracę na podstawie Umowy Zlecenia, która zostanie zawarta z początkiem lutego 2011 roku.